இனி வாட்ஸ் ஆப்பில் ஒரே நேரத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே சாட்களை Forward செய்ய முடியும்!!

இனி வாட்ஸ் ஆப்பில் ஒரே நேரத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே சாட்களை Forward செய்ய முடியும்!!

இனி வாட்ஸ் ஆப்பில் ஒரே நேரத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே சாட்களை Forward செய்ய முடியும்!!