காற்றுவாக்கில் சார்ஜ் செய்யும் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்த சியோமி!!

காற்றுவாக்கில் சார்ஜ் செய்யும் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்த சியோமி!!

காற்றுவாக்கில் சார்ஜ் செய்யும் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்த சியோமி!!