புதிய பிரைவசி பாலிசிகளை ஏற்கவில்லை எனில் பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி முதல் வாட்ஸ் அப் பயன்படுத்த முடியாது!!

புதிய பிரைவசி பாலிசிகளை ஏற்கவில்லை எனில் பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி முதல் வாட்ஸ் அப் பயன்படுத்த முடியாது!!

புதிய பிரைவசி பாலிசிகளை ஏற்கவில்லை எனில் பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி முதல் வாட்ஸ் அப் பயன்படுத்த முடியாது!!