இனி இந்த போன்களில் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தமுடியாது..!

இனி இந்த போன்களில் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தமுடியாது..!

இனி இந்த போன்களில் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தமுடியாது..!