சீனாவில் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ ஒய்52 எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

சீனாவில் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ ஒய்52 எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

சீனாவில் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ ஒய்52 எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!