5000 எம்எஏச் பேட்டரியுடன் விவோ Y21A ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியீடு!

5000 எம்எஏச் பேட்டரியுடன் விவோ Y21A ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியீடு!

5000 எம்எஏச் பேட்டரியுடன் விவோ Y21A ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியீடு!