சீனாவில் அறிமுகமானது விவோ நிறுவனத்தின் ஒய்52எஸ் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!

சீனாவில் அறிமுகமானது விவோ நிறுவனத்தின் ஒய்52எஸ் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!

சீனாவில் அறிமுகமானது விவோ நிறுவனத்தின் ஒய்52எஸ் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!