கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அருகில் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க உதவும் VEE-TRACE APP!!

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அருகில் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க உதவும் VEE-TRACE APP!!

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அருகில் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க உதவும் VEE-TRACE APP!!