சட்டத்தை மீறியதற்காக பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மீது வழக்குத் தொடர்ந்த அமெரிக்க அரசு!!

சட்டத்தை மீறியதற்காக பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மீது வழக்குத் தொடர்ந்த அமெரிக்க அரசு!!

சட்டத்தை மீறியதற்காக பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மீது வழக்குத் தொடர்ந்த அமெரிக்க அரசு!!