பேஸ்புக்கிற்கு 3 மில்லியன் டாலர்கள் கொடுக்கும் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் மற்றும் ப்ளூம்பெர்க்

பேஸ்புக்கிற்கு 3 மில்லியன் டாலர்கள் கொடுக்கும் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் மற்றும் ப்ளூம்பெர்க்

பேஸ்புக்கிற்கு 3 மில்லியன் டாலர்கள் கொடுக்கும் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் மற்றும் ப்ளூம்பெர்க்