அசத்தலான அம்சங்களுடன் டெலிஃபங்கன் 39 இன்ச் மற்றும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிக்கள்!!

அசத்தலான அம்சங்களுடன் டெலிஃபங்கன் 39 இன்ச் மற்றும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிக்கள்!!

அசத்தலான அம்சங்களுடன் டெலிஃபங்கன் 39 இன்ச் மற்றும் 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிக்கள்!!