இந்தியாவில் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி களம் இறங்கவுள்ள டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி களம் இறங்கவுள்ள டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி களம் இறங்கவுள்ள டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!