இந்தியாவில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது டெக்னோ போவா ஸ்மார்ட்போன்!!