சிங்கப்பூரில் சமூக இடைவெளியினைக் கண்காணிக்கும் ஸ்பாட் ரோபோட் நாய்!!

சிங்கப்பூரில் சமூக இடைவெளியினைக் கண்காணிக்கும் ஸ்பாட் ரோபோட் நாய்!!

சிங்கப்பூரில் சமூக இடைவெளியினைக் கண்காணிக்கும் ஸ்பாட் ரோபோட் நாய்!!