புதிய நிறத்தில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் பிளஸ்

புதிய நிறத்தில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் பிளஸ்

புதிய நிறத்தில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் பிளஸ்