ஆகஸ்ட் 7 முதல் விற்பனையாகவுள்ள சாம்சங்க் கேலக்ஸி நோட் 10 பிளஸ்

ஆகஸ்ட் 7 முதல் விற்பனையாகவுள்ள சாம்சங்க் கேலக்ஸி நோட் 10 பிளஸ்

ஆகஸ்ட் 7 முதல் விற்பனையாகவுள்ள சாம்சங்க் கேலக்ஸி நோட் 10 பிளஸ்