சாம்சங் கேலக்ஸி எம்30எஸ்: செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி அறிமுகம்!!!

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்30எஸ்: செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி அறிமுகம்!!!

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்30எஸ்: செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி அறிமுகம்!!!