மோட்டோரோலா ரேசர் சாதனத்திற்கு 4,999 ரூபாய்க்கு சலுகைகளை அறிவித்துள்ள ஜியோ!!

மோட்டோரோலா ரேசர் சாதனத்திற்கு 4,999 ரூபாய்க்கு சலுகைகளை அறிவித்துள்ள ஜியோ!!

மோட்டோரோலா ரேசர் சாதனத்திற்கு 4,999 ரூபாய்க்கு சலுகைகளை அறிவித்துள்ள ஜியோ!!