ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% வரை குறைப்பு… ரிலையன்ஸ் அதிரடி!!

ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% வரை குறைப்பு… ரிலையன்ஸ் அதிரடி!!

ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% வரை குறைப்பு… ரிலையன்ஸ் அதிரடி!!