2ஜிபி ரேம் கொண்ட போன்களுக்கான ‘பப்ஜி லைட்’..!

2ஜிபி ரேம் கொண்ட போன்களுக்கான ‘பப்ஜி லைட்’..!

2ஜிபி ரேம் கொண்ட போன்களுக்கான ‘பப்ஜி லைட்’..!