இந்தியாவில் முதல் கேமிங் ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்ட போக்கோ நிறுவனம்!

இந்தியாவில் முதல் கேமிங் ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்ட போக்கோ நிறுவனம்!

இந்தியாவில் முதல் கேமிங் ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்ட போக்கோ நிறுவனம்!