விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ள ஏடிஎம் இயந்திரத்தை தொடாமலேயே பணம் எடுக்கும் வசதி!!

விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ள ஏடிஎம் இயந்திரத்தை தொடாமலேயே பணம் எடுக்கும் வசதி!!

விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ள ஏடிஎம் இயந்திரத்தை தொடாமலேயே பணம் எடுக்கும் வசதி!!