இந்தியாவில் வெளியாகிய ஒன்பிளஸ் நார்டு CE 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

இந்தியாவில் வெளியாகிய ஒன்பிளஸ் நார்டு CE 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

இந்தியாவில் வெளியாகிய ஒன்பிளஸ் நார்டு CE 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!