இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா பியூர்புக் எக்ஸ்14 லேப்டாப் மாடல்!!

இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா பியூர்புக் எக்ஸ்14 லேப்டாப் மாடல்!!

இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா பியூர்புக் எக்ஸ்14 லேப்டாப் மாடல்!!