இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா சி1 ப்ளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா சி1 ப்ளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் அறிமுகமானது நோக்கியா நிறுவனத்தின் நோக்கியா சி1 ப்ளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!