ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவில் வெளியாகவுள்ள நோக்கியா ஜி10 ஸ்மார்ட்போன்!!

ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவில் வெளியாகவுள்ள நோக்கியா ஜி10 ஸ்மார்ட்போன்!!

ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவில் வெளியாகவுள்ள நோக்கியா ஜி10 ஸ்மார்ட்போன்!!