பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள நோக்கியா 8.2 ஸ்மார்ட்போன்!

பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள நோக்கியா 8.2 ஸ்மார்ட்போன்!

பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள நோக்கியா 8.2 ஸ்மார்ட்போன்!