அமெரிக்காவில் அறிமுகமாகிய நோக்கியா 2720 வி பிளிப் போன் அறிமுகம்!

அமெரிக்காவில் அறிமுகமாகிய நோக்கியா 2720 வி பிளிப் போன் அறிமுகம்!

அமெரிக்காவில் அறிமுகமாகிய நோக்கியா 2720 வி பிளிப் போன் அறிமுகம்!