சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 1.3 ஸ்மார்ட்போன்!!

சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 1.3 ஸ்மார்ட்போன்!!

சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகமானது நோக்கியா 1.3 ஸ்மார்ட்போன்!!