இந்தியாவில் ஜூன் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள மோட்டோரோலா ஒன் ஃபியூஷன் பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் ஜூன் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள மோட்டோரோலா ஒன் ஃபியூஷன் பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் ஜூன் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள மோட்டோரோலா ஒன் ஃபியூஷன் பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!