சர்வதேச சந்தையில் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் மோட்டோ இ6ஐ ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!

சர்வதேச சந்தையில் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் மோட்டோ இ6ஐ ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!

சர்வதேச சந்தையில் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் மோட்டோ இ6ஐ ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!