அமேசான் ப்ரைம் தினத்தை முன்னிட்டு இவ்வளவு சலுகைகளா?

அமேசான் ப்ரைம் தினத்தை முன்னிட்டு இவ்வளவு சலுகைகளா?

அமேசான் ப்ரைம் தினத்தை முன்னிட்டு இவ்வளவு சலுகைகளா?