இந்தியாவில் கோடக் நிறுவனத்தின் 42 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!

இந்தியாவில் கோடக் நிறுவனத்தின் 42 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!

இந்தியாவில் கோடக் நிறுவனத்தின் 42 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வெளியீடு!