‘சந்திராயன் 2’ படம்பிடித்த பூமியின் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட இஸ்ரோ!

'சந்திராயன் 2’ படம்பிடித்த பூமியின் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட இஸ்ரோ!

‘சந்திராயன் 2’ படம்பிடித்த பூமியின் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட இஸ்ரோ!