ஸ்விட்சர்லாந்தில் அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் ரியல்மி நார்சோ 30 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஸ்விட்சர்லாந்தில் அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் ரியல்மி நார்சோ 30 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஸ்விட்சர்லாந்தில் அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் ரியல்மி நார்சோ 30 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!