சீனாவில் மடிக்கக்கூடிய வகையிலான மேட் எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!

சீனாவில் மடிக்கக்கூடிய வகையிலான மேட் எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!

சீனாவில் மடிக்கக்கூடிய வகையிலான மேட் எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!!