போக்கோ எஃப்2 பற்றி வெளியான தகவல் பொய்—மறுத்த போக்கோ பொது மேலாளர்!!

போக்கோ எஃப்2 பற்றி வெளியான தகவல் பொய்—மறுத்த போக்கோ பொது மேலாளர்!!

போக்கோ எஃப்2 பற்றி வெளியான தகவல் பொய்—மறுத்த போக்கோ பொது மேலாளர்!!