32′ இன்ச் மற்றும் 43′ இன்ச் அளவுகளில் வெளியாகியுள்ள இன்பினிக்ஸ் நிறுவனத்தின் X1 ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவிக்கள்!!

32' இன்ச் மற்றும் 43' இன்ச் அளவுகளில் வெளியாகியுள்ள இன்பினிக்ஸ் நிறுவனத்தின் X1 ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவிக்கள்!!

32′ இன்ச் மற்றும் 43′ இன்ச் அளவுகளில் வெளியாகியுள்ள இன்பினிக்ஸ் நிறுவனத்தின் X1 ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவிக்கள்!!