இந்தியாவில் 6000 எம்.ஏ.ஹெச் பேட்டரியுடன் இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 20 பிளே வெளியீடு!

இந்தியாவில் 6000 எம்.ஏ.ஹெச் பேட்டரியுடன் இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 20 பிளே வெளியீடு!

இந்தியாவில் 6000 எம்.ஏ.ஹெச் பேட்டரியுடன் இன்பினிக்ஸ் ஹாட் 20 பிளே வெளியீடு!