சீனாவின் 52 செயலிகளைப் புறக்கணிக்க முடிவெடுத்துள்ள இந்தியா.. இதோ அந்த 52 செயலிகள் விவரம்!!

சீனாவின் 52 செயலிகளைப் புறக்கணிக்க முடிவெடுத்துள்ள இந்தியா.. இதோ அந்த 52 செயலிகள் விவரம்!!

சீனாவின் 52 செயலிகளைப் புறக்கணிக்க முடிவெடுத்துள்ள இந்தியா.. இதோ அந்த 52 செயலிகள் விவரம்!!