ரூ. 1,95,425 விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஹூவாய் மேட் எக்ஸ்.எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

ரூ. 1,95,425 விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஹூவாய் மேட் எக்ஸ்.எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

ரூ. 1,95,425 விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஹூவாய் மேட் எக்ஸ்.எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!