மடிக்கணினியில் (விண்டோஸ் 10) தமிழ் விசைப்பலகையினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

மடிக்கணினியில் (விண்டோஸ் 10) தமிழ் விசைப்பலகையினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

மடிக்கணினியில் (விண்டோஸ் 10) தமிழ் விசைப்பலகையினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?