தொலைபேசி எண்களை மற்றொரு அக்கௌண்டிற்கு மாற்றுவது எப்படி?

தொலைபேசி எண்களை மற்றொரு அக்கௌண்டிற்கு மாற்றுவது எப்படி?

தொலைபேசி எண்களை மற்றொரு அக்கௌண்டிற்கு மாற்றுவது எப்படி?