ப்ளாக்கரில் ஒரு பதிவினை மற்றொரு பதிவிற்கு Redirect செய்வது எப்படி?

ப்ளாக்கரில் ஒரு பதிவினை மற்றொரு பதிவிற்கு Redirect செய்வது எப்படி?

ப்ளாக்கரில் ஒரு பதிவினை மற்றொரு பதிவிற்கு Redirect செய்வது எப்படி?