ஆண்ட்ராய்டு போனில் கூகுள் அக்கவுண்டை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி?

ஆண்ட்ராய்டு போனில் கூகுள் அக்கவுண்டை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி?

ஆண்ட்ராய்டு போனில் கூகுள் அக்கவுண்டை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி?