ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள ஃபைலை நிரந்தரமாக அழிப்பது எப்படி?

ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள ஃபைலை நிரந்தரமாக அழிப்பது எப்படி?

ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள ஃபைலை நிரந்தரமாக அழிப்பது எப்படி?