ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் பணம் எடுப்பது எப்படி?

ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் பணம் எடுப்பது எப்படி?

ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் பணம் எடுப்பது எப்படி?