பேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை மற்றொரு கணினியிலிருந்து LOGOUT செய்வது எப்படி ?

பேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை மற்றொரு கணினியிலிருந்து LOGOUT செய்வது எப்படி ?

பேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை மற்றொரு கணினியிலிருந்து LOGOUT செய்வது எப்படி ?