ஆன்ட்டி வைரஸ் சொல்வது உண்மையா எனக் கண்டறிவது எப்படி?

ஆன்ட்டி வைரஸ் சொல்வது உண்மையா எனக் கண்டறிவது எப்படி?

ஆன்ட்டி வைரஸ் சொல்வது உண்மையா எனக் கண்டறிவது எப்படி?