ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை Delete பண்ணுவது எப்படி?

ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை Delete பண்ணுவது எப்படி?

ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை Delete பண்ணுவது எப்படி?